top of page
Logo-def-mariska-06.png

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om alles goed en duidelijk te laten verlopen hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld, zodat beide partijen niet voor verrassingen komen te staan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Mariska van Doren als er voor een cursus/les/consult/begeleiding/product een extra of andere specifieke afspraken zijn, wordt dit erbij vermeld. Mariska van Doren heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Bij aanvinken op de website van de algemene voorwaarden of bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarde.

Ik kan je als deskundige helpen op het gebied van slapen, dragen, zwangerschap en bevalling maar ik ben dus geen therapeut, arts, orthopedagoog, gynaecoloog, verloskundige of kinderpsycholoog. Ik verhelp geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort hier ook thuis.

 

Er is geen garantie op succes bij het Droomplan, daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor het consult, wat daar uitkomt en wat je daarmee wilt doen is aan jou. Uiteraard krijg je een prachtig slaapplan en is de methode goed en bewezen. 

 

Ik ben te aller tijden in de mogelijkheid een consult te weigeren, zonder opgave van reden ook als er een datum is besproken en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige bedrag gewoon terug. 

 

Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt dat niet en dan bied ik je een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren. 

Een eenmaal gereserveerd consult/pakket heeft een betaalverplichting. Als binnen twee werkdagen geen betaling is ontvangen, vervalt de reservering. Een eenmaal betaald consult/pakket kan worden geannuleerd binnen 48 uur na de betaling. Na die periode is er geen restitutie mogelijk. Het verplaatsen van een consult/pakket is mogelijk tot een week voor of na de datum.

 

Door het consult/pakket aan te vragen ga je ook akkoord met het verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacyverklaring

 

Mariska van Doren

Ospel (Limburg)

info@mariskavandoren.com

Definities

1.0 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Mariska van Doren

1.1 Onder cursist/deelnemer wordt verstaan: De persoon welke (toekomstig) deelneemt aan een workshop, les, cursus, consult of begeleiding ontvangt van Mariska van Doren onder de geboortepartner wordt verstaan: De partner die de cursist mee neemt naar de cursus, vaak is dit de vader van het kindje, maar dit kan ook de moeder, zus, vriend/vriendin doula etc. zijn. 

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Mariska van Doren een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan waarbij, tegen betaling van een vergoeding, Workshop, lessen, consulten, cursussen, begeleiding of producten worden gegeven of verkocht/verhuurd.

1.3 Opdracht: Een overeenkomst of contract tussen Mariska van Doren enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend of product wordt geleverd door Mariska van doren. Mariska van Doren behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

1.4 Contract: Een overeenkomst tussen Mariska van Doren enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend of product wordt geleverd door Mariska van Doren.

1.5 Ten behoeve van de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt er gesproken over zij of haar. Of je/jij Daar waar over zij/je/jij of haar wordt gesproken kan ook hij of hem of jullie worden gelezen.

1.6 Onder HypnoBirthing/baby yoga docent wordt verstaan een docent die in samenwerking met Mariska van Doren de cursus verzorgt.

1.7 De docent voldoet aan de gestelde criteria van het Mongan Method HypnoBirthing® Institute. (in geval van HypnoBirthing.)

 

2.0 Inschrijving, betaling, annulering of wijziging.

2.1 Inschrijven kan via de website www.mariskavandoren.com doormiddel van het inschrijfformulier. Of door een e-mail te sturen naar info@mariskavandoren.com

2.2 Na inschrijving ontvangt de cursist/deelnemer op het door zijn/haar opgegeven e-mailadres binnen zeven dagen de ontvangstbevestiging, praktische informatie en factuur. De factuur dient binnen 7 dagen na ontvangst voldaan te zijn. (uitzondering doula begeleiding zie 2.4) Pas na betaling is de cursist zeker van zijn/haar plaats in de cursus/les/consult. Bij een late aanmelding dient het bedrag vóór aanvang cursus/les/consult betaald te zijn. Bij betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Welke op de website te vinden zijn. (ontvangt de cursist binnen 7 dagen na aanmelding geen ontvangstbevestiging dient zij contact op te nemen met Mariska van Doren, check altijd wel eerst je spam)

2.3 De prijs is exclusief reis- en eventuele parkeerkosten van Mariska van Doren Reis- en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en apart vermeld op de factuur.

2.4 Bij doula begeleiding dient het volledige bedrag voor week 35 overgemaakt te zijn.

2.5 Alle op de website, folder of flyer genoemde prijzen zijn inclusief btw. Mariska van Doren behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Aan de inhoud van een brochure of website tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

2.6 De cursist/deelnemer dient de kosten voor deelname te voldoen op een door Mariska van Doren aangegeven rekeningnummer.

2.7 Als het voor de cursist/deelnemer een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen, dan kan deze contact opnemen met Mariska van Doren om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.

2.8 Als je de factuur niet op tijd betaalt, ben je van rechtswege in verzuim. Je bent dan de wettelijke rente plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De volledige vordering van Mariska van Doren op jou is onmiddellijk opeisbaar als:

-Je een betalingstermijn overschrijdt;

-Je failliet bent of in surseance van betaling;

-Je onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

2.9 Als je niet op tijd betaalt, ben je per direct in verzuim. Je bent dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Mariska van Doren. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

15% over de eerste €2500;

10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

0,5% over het overige deel

2.10 Wanneer Mariska van Doren niet bij de bevalling aanwezig is door overmacht, zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Alleen wanneer je Mariska van Doren hebt gecontacteerd per telefoon/WhatsApp bij de start van de bevalling en een boodschap hebt achter gelaten, maar Mariska van Doren door nalatigheid niet op tijd arriveert, zal een terugbetaling van €125,- (incl. btw) voor doula-begeleiding tijdens de bevalling plaatsvinden.

 

3.0 Uitvoering opdracht

3.1 Mariska van Doren zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Mariska van Doren mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3.3 Je zorgt dat je tijdig alle informatie aan Mariska van Doren verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Mariska van Doren om de opdracht uit te voeren.

3.4 Als je de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Mariska van Doren de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Mariska van Doren is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Mariska van Doren is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.5 Indien Mariska van Doren door aanwezigheid bij een bevalling niet beschikbaar kan zijn voor een zwangerschapscursus, baby yoga, consult of andere werkzaamheden wordt je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld per email/telefoon/whatsapp en zal Mariska van Doren zich inspannen om de cursus/les/consult op een ander tijdstip/locatie plaats te laten vinden.

3.6 Mariska van Doren vraagt om te allen tijden door haar doula cliënten op de hoogte gehouden te worden van hun huidige (medische) situatie en veranderingen in keuzes, zwangerschap etc. zodat ze hier haar begeleiding op aan kan passen.

 

4.0 Wijziging opdracht

4.1 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

4.2 Mariska van Doren kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen als er bewezen onvoorziene kosten zijn. Mariska van Doren zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Je aanvaardt schriftelijk de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

4.3 Mariska van Doren mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van jou (en/of jouw partner) weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de dienstverlening.

 

5.0 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

5.1 Mariska van Doren mag de opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen.

5.2 Als er sprake is van ernstige nalatigheid waardoor nakoming van de opdracht vanuit Mariska van Doren blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen. (geldt alleen voor doula begeleiding)

5.3 Mariska van Doren mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als je jouw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Je moet Mariska van Doren dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

5.4 Als je de opdracht tussentijds opzegt, zal er in overleg een alternatief aangeboden worden. Er vindt geen restitutie plaats.

5.5 Mariska van Doren mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

-Je overschrijdt een betalingstermijn;

-Je bent failliet of in surseance van betaling;

-Je wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

-Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken.

-Er is sprake van een ernstig verstoorde vertrouwensband.

 

6.0 Aansprakelijkheid

6.1 Mariska van Doren, of de docent, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist/deelnemer naar de cursus/les/consult worden meegenomen, dan wel schade of letsel of emotionele schade dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus/les/consult/begeleiding. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mariska van Doren (wat bewezen dient te worden door de tegenpartij). Hier zal het bedrag uitgekeerd worden dat de persoonlijke verzekering vergoedt.

 

7.0 Medische conditie van de cursist

7.1 De cursist/deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus/les mogelijk is. Mariska van Doren is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist/deelnemer. Ondanks dat Mariska van Doren de grootste zorgvuldigheid in acht neemt, is deelname op eigen risico.

 

8.0 Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Mariska van Doren is één jaar.

 

9.0 Vrijwaring

9.1 Opdrachtgever vrijwaart Mariska van Doren voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Mariska van Doren toerekenbaar is.

9.2 Als derden Mariska van Doren aanspreken, zal je haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.

9.3 Als je geen maatregelen neemt, mag Mariska van Doren zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Mariska van Doren, komen geheel voor jouw rekening en risico.

 

10.0 Vertrouwelijkheid

10.1 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Mariska van Doren alle informatie van jou en/of je partner en overige gezinsleden geheimhouden tegenover derden.

10.2 Mariska van Doren zal de informatie die door jou is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Mariska van Doren optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.  

10.3 Je zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Mariska van Doren niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

11.0 Huur bevalbad

11.1 Het bad wordt gehuurd voor een periode van zes weken voor de prijs van 135,- euro inclusief accessoires en exclusief verzendkosten/haal en brengkosten (de verzendkosten/haal en brengkosten bedragen 15,- euro dit is voor heen en terugzending/ haal en brengkosten.) Bij terugzending dien je het bad alleen in te leveren bij een postnl punt, de rest is al geregeld. Het is ook mogelijk om het bad bij mij af te halen, dan worden er geen verzendkosten/ haal en brengkosten in rekening gebracht. Indien het bad in overleg langer dan 6 weken wordt gehuurd, wordt er 35,- euro per week extra in rekening gebracht. De borg bedraagt 75,- euro. Deze wordt teruggestort als het bad weer in goede staat zonder gebreken terug is geleverd door de huurder aan Mariska van Doren.

11.2 Het bad wordt in goede staat en zonder gebreken door Mariska van Doren aan de huurder geleverd. Als wij het bad in slechte staat of incompleet terug ontvangen worden de kosten voor reparatie, vervanging en/of schoonmaakkosten in rekening gebracht.

11.3 U dient altijd de persoonlijke binnenhoes te gebruiken i.v.m. hygiëne. Als u deze niet gebruikt wordt er €200,- in rekening gebracht voor het professioneel schoonmaken/danwel aanschaf van een nieuw bad.

11.4 De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het bad. Mariska van Doren is ten alle tijden gevrijwaard van materiële en/of immateriële schade voortkomend uit het gebruik van het bevallingsbad. Bij verhuur is de consument verantwoordelijk voor het vooraf controleren en testen van het bevallingsbad en eventueel meegeleverd pakket.

 

12.0 Betalings- en Annuleringsvoorwaarden bevalbad

12.1 Binnen twee weken nadat je het reserveringsformulier ingevuld hebt krijg je van Mariska van Doren bericht of het bevalbad nog beschikbaar is rondom jouw uitgerekende datum. Als dat zo is stuurt Mariska van Doren de factuur per mail naar je toe. Het bad staat pas definitief op jouw naam gereserveerd als Mariska van Doren de volledige betaling voor het bad heeft ontvangen.

12.2 Bij annulering vóór aanvang van de huurperiode, moet er een geldige reden gegeven worden, zoals vermeld hieronder. Anders komt men niet in aanmerking voor de terugbetaling van een deel van de huursom of dienen overige uitstaande huursommen vooralsnog te worden gestort. Je krijgt je geld teruggestort minus 25,- euro reservering- en administratiekosten. Wij vragen dan wel een schriftelijke verklaring van een dokter, specialist of verloskundige. Geldige redenen zijn: -als er sprake is van een stuitligging of dwarsligging; -een vroeggeboorte; -als er sprake is van een te hoge of lage bloeddruk; 8 -als er sprake is van zwangerschapsvergiftiging; -bij een extreem laag ijzergehalte; -bij opname in een ziekenhuis wegens andere aandoeningen. Bij annulering zonder geldige reden zullen wij het gehele bedrag in rekening brengen.

12.3 Indien het bevalbad en persoonlijke hoes niet gebruikt zijn tijdens de bevalling.(En de hoes zit nog in de originele ongeopende verpakking.) Krijgt u 35,- euro teruggestort voor de persoonlijke binnenhoes.

 

Verkoop artikelen Mariska van Doren

 

13 Definities

’Verkopende partij’: Mariska van Doren

‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.

 

13.1 De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering en bezorgkosten zijn beschreven op de website, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzekering en verzendkosten, zijn indicatief. Mariska van Doren kan naar eigen goeddunken de aard van de aangeboden goederen zonder kennisgeving aan u wijzigen, zolang deze verschillen niet materieel van aard zijn.

13.2 Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Mariska van Doren vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan u, tenzij Mariska van Doren aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. Mariska van Doren behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken of indien blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist waren, het recht de prijzen aan te passen.

13.3 U heeft het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen heeft ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit recht gebruik, dan kunt u Mariska van Doren op de hoogte stellen via e-mail. U dient de retourgoederen (in complete, onbeschadigde en ongebruikte staat) in de originele verpakking van Mariska van Doren te sturen aan Mariska van Doren, Waatskamperheide 5, 6035RZ Ospel. Mariska van Doren zal vervolgens uw betaling terugstorten inclusief verzendkosten. De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen. Artikelen welke speciaal voor u besteld zijn of voor u op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13.4 Mariska van Doren streeft ernaar alle bestelde producten zo snel als mogelijk uit te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een order kan op elk moment worden ingetrokken, ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst . Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden voldaan, zal Mariska van Doren u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels ) niet beschikbaar is kan Mariska van Doren een vervangend product van gelijke of betere kwaliteit uitleveren, of uw bestelling gedeeltelijk uitleveren. Als u het vervangende product niets wenst te houden, kunt u een email sturen aan Mariska van Doren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Mariska van Doren zal dan zorgen voor een creditering of terugbetaling. Als Mariska van Doren retournering wenst, zal zij u een retourlabel opsturen waarmee u het product op kosten van Mariska van Doren terug kunt sturen. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn continu onderhevig aan verandering, wijziging en/of verbetering. In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd zal Mariska van Doren trachten een gelijkwaardig of beter alternatief te leveren.

13.5 Mariska van Doren is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.

13.6 Indien het door u bestelde product beschadigd of defect worden geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product een e-mail sturen of met ons bellen.

13.7 Wanneer u een bestelling plaatst bij Mariska van Doren, wordt dit beschouwd als een aanbod van uw kant. Mariska van Doren wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat Mariska van Doren de bestelde goederen verstuurd, dan wel indien een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. De bestelling wordt definitief op het moment dat Mariska van Doren een bevestigingse-mail of -brief of zending stuurt.

13.8 Mariska van Doren zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling van een klant wordt verzonden op het door die klant gewenste tijdstip. Waar Mariska van Doren niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door de klant gewenste tijdstip, wordt die bestelling zo snel als mogelijk verstuurd.

13.9 Mariska van Doren zal de producten leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat het opgegeven adres correct is. Na het plaatsen van uw bestelling is het niet meer mogelijk om het adres te wijzigen.

13.10 Levering is alleen mogelijk in het land waarin besteld is. Levering aan een postbus of naar afgelegen gebieden van bepaalde landen, is niet mogelijk.

 

14 Prijzen en betaling

14.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en kunnen door Mariska van Doren op enig moment worden aangepast . Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

14.2 Het plaatsen van een bestelling wordt beschouwd als een aanbod aan Mariska van Doren om een product of producten te kopen tegen de prijs als waarmee is geadverteerd door Mariska van Doren. Mariska van Doren heeft het recht op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of kan een bestelling weigeren als eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.

14.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en verpakking en inclusief BTW. Mariska van Doren garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de in haar online shop , specifieke aanbiedingen vermelde prijzen op orders ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de website , specifieke aanbieding. De prijzen in online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW tarieven worden verhogen gedurende de looptijd van een prijslijst, behoudt Mariska van Doren zich het recht op om dergelijke bijkomende bedragen aan u in rekening te brengen.

14.4 Indienproducten verkeerd geprijsd zijn zal Mariska van Doren niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dat geval kan Mariska van Doren u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om de bestelling te bevestigen of te weigeren voor het betreffende product .

14.5 Mariska van Doren accepteert betaling op de volgende wijzen:

• iDEAL 
• Overschrijving
• Bancontact (Belgium) 
• Belfius Direct Net (Belgium) 
• Giropay (Germany) 
• PayPal 
• Credit card 
• Apple Pay

14.6 Als u niet volledig betaalt na in gebreke te zijn gesteld, kan Mariska van Doren het bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten verhogen met een bedrag van

15% van de uitstaande hoofdsom tot €2500, -

10% van een uitstaande hoofdsom van €2.500,01 tot €5.000, -, en met een minimum bedrag van €40,-.

 

15 Garantie

15.1 Mariska van Doren biedt een jaar garantie op door haar geleverde producten. Mariska van Doren garandeert verder de kwaliteit en / of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Mariska van Doren en Mariska van Doren verzoekt u om het item (s) terug te sturen, zullen de retourkosten worden gedragen door Mariska van Doren. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde of onterechte garantie claims komen voor uw rekening .

15.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:

  • in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;

  • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;

  • normale slijtage;

  • indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, bijsluiters en handleidingen.

Deze garantie laat onverlet de rechten van de consument op grond van de wet. Indien u een consument bent, heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of niet conform beschrijving zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het garantie- of retourbeleid in deze voorwaarden.

 

16 Eigendom en risico

16.1 Gevaar voor schade aan of verlies van de producten gaat op u over op het moment van aflevering , of, indien u niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen Mariska van Doren probeerde te leveren. Mariska van Doren is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw lever instructies.

16.2 Zo lang u geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen volledig eigendom van Mariska van Doren.

 

17 Aansprakelijkheid

17.1 De aansprakelijkheid van Mariska van Doren voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot een maximum van:

a. Directe schade ter hoogte van maximaal de door u aan Mariska van Doren betaalde bedragen voor het betreffende product, en

b. De kosten voor het terugzenden van de gebrekkige producten naar Mariska van Doren.

Mariska van Doren is niet verantwoordelijke voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige goederen of terugbetaling van reeds door u betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

17.2 Aansprakelijkheid van Mariska van Doren voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.3 De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mariska van Doren.

17.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mariska van Doren meldt.

17.5. U vrijwaart Mariska van Doren voor alle aanspraken van derden, het gebruik van de producten voor een ander doel als waarvoor deze zijn bedoeld of voor de gevolgen van gebruik in afwijking van de instructies of gebruiksaanwijzingen.

18 Website disclaimer

18.1 Wijzigingen in producten kunnen ieder moment worden aangebracht. Mariska van Doren zal zich inspannen om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.

18.2 De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringgebied. Mariska van Doren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele andere gelinkte websites.

18.3 Als advies of informatie beschikbaar op de website kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij u aan om verdere uitleg te vragen aan onze medewerkers. Mariska van Doren is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

19.0 Levering en levertijd

19.1 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden bezorgd.

19.2 Levering zal zo snel mogelijk plaats vinden het streven van Mariska van Doren is binnen zeven dagen, maar aangezien Mariska van Doren veel producten op bestelling maakt kan dit langere tijd in beslag nemen.

 

20.0 Gebreken; klachttermijnen

20.1 De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt.

18.2 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 14 dagen na levering aan Mariska van Doren schriftelijk te melden.

 

21.0 Betaling

21.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het totale verschuldigde bedrag vóór verzending plaats te vinden.

 

22.0 Herroepingsrecht

22.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

22.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

22.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, of de overeenkomst kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier en door een aankondiging te doen via info@mariskavandoren.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 22.4 Indien de klant na afloop van de in lid 22.1 en 22.2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

22.5 Producten die speciaal voor u gemaakt zijn of producten betreffende de hygiëne zoals navelveters en borstpads zijn uitgezonden van retourrecht. Kosten van het retour zenden van producten zijn voor eigen rekening.

 

23.0 Klachten

23.1 Wij doen er uiteraard alles aan om klachten te voorkomen, mocht er onverhoopt toch een klacht ontstaan hopen wij dat de cursist/deelnemer/consument dit direct meldt. Hiernaast kan een cursist/deelnemer of consument zijn/haar klacht ook schriftelijk indienen bij Mariska van Doren.

23.2 Je moet eventuele klachten schriftelijk en binnen 14 dagen na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden. 23.3 Als je op tijd een klacht indient, schort dit jouw betalingsverplichting niet op. 23.4 Als je een klacht later meldt, komt je geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

23.5 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Mariska van Doren de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na jouw schriftelijke kennisgeving van het gebrek vervangen, herstellen of vergoeden.

23.6 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor jouw rekening.

 

24.0 Nietigheid

24.1 Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

25.0 Strijdige clausule

25.1 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Toepasselijk recht: Nederlands recht.

Bevoegde rechter: Rechtbank Oost-Brabant.

vrouwmetkind-oranje-01%2520(1)_edited_ed
vrouwmetkind-oranje-01%20(1)_edited.png
bottom of page